Algemene voorwaarden - Orientals 07-09-2011

Leveringsvoorwaarden groothandel en winkel.
Algemeen
Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en transactie tussen een cliënt waarop Orientals deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Betaling
Orientals vermeldt alle prijzen van producten zichtbaar voor de ondernemer middels een logincode op de website en/of op de artikelen op Tica.
De gemelde prijzen zijn exclusief BTW. Orientals behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren indien dit noodzakelijk is.
Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
Betaling van de aankoop van producten dient na levering binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.

Foto’s en tekst
Alle foto’s op de website van Orientals zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het gebruik van foto’s en/of tekst is alleen toegestaan, na schriftelijke toestemming van Orientals.
Zonder schriftelijke toestemming van Orientals is het gebruik, al dan niet voor commerciële doeleinden, niet toegestaan.
Als u de foto’s zonder schriftelijk toestemming van Orientals toch voor commerciële doeleinden gebruikt, verbeurt u jegens Orientals,
zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is en zonder dat Orientals enige schade aannemelijk hoeft te maken vanaf € 300,-- per foto,
afhankelijk van de duur van het gebruik en de media waarin de foto is gepubliceerd, vermeerderd met de volledige door Orientals
te maken kosten om haar rechten te handhaven, onverminderd de verplichting om het gebruik van de foto of foto’s op eerste aanzegging
te staken en gestaakt te houden.
Originele foto`s aangepast met een fotobewerkingsprogramma, blijven ook na bewerking eigendom van Orientals.
Doe het dus niet.

Persoonsgegevens & privacy
Orientals neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart.
Orientals behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Orientals zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder toestemming van de cliënt.

Geheimhouding
Orientals is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie van haar klanten.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is mede gedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak,
Orientals verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Aansprakelijkheid
Orientals is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de groothandel.

Garantie
Orientals geeft de klant garantie op de producten.
Deze garantie vervalt indien de klant de richtlijnen, zoals die voorgeschreven zijn door Orientals,
niet opvolgt of wanneer de klant de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
Klachten Indien de klant een klacht heeft over een product, moet deze zo spoedig mogelijk na ontdekking gemeld worden aan Orientals .
Indien een klacht gegrond is, zal Orientals het product vergoeden of ruilen voor een nieuw product.

Recht
Op elke overeenkomst tussen Orientals en de klant is Nederlands recht van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam.
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

De Kwakel, 01-01-2015(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2011 - 2024 orientals | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel